Akreditované resocializačné centrum pre deti od 15 do 18 rokov
Ξ

Štatút ROAD - Tomky

Š T A T Ú T neziskovej organizácie, poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom ROAD,n.o. .

Zakladatelia neziskovej organizácie vydávajú dňa 28.2.2007 tento Š T A T Ú T neziskovej organizácie :

I. Názov a sídlo neziskovej organizácie

1. Názov : ROAD, nezisková organizácia, skrátený názov ROAD,n.o.
2. Sídlo : Handlovská 11, 851 01 Bratislava
 

II. Čas, na aký sa nezisková organizácia zakladá:


Nezisková organizácia sa zakladá na čas neurčitý.


III. Druh všeobecne prospešných služieb

V zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách, poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosti. Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecné prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

  • §10 na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov (účasť na programoch, tréningoch, aktivitách, riešenie problémových situácií, predchádzanie sociálnopatologickým javom, kultúrne, záujmové a iné aktivity),
  • § 45 ods. 1 vykonáva opatrenia prostredníctvom zriadeného resocializačného strediska v obci Tomky a poskytuje resociantom všeobecne prospešné služby na základe odporúčania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
  • § 47 ods. 3 písm. a) 4., 12., 12., a 13. poskytuje špeciálne sociálne poradenstvo, resocializáciu a resocializačné programy, rehabilitačnú činnosť a pracovnú terapiu,
  • § 47 ods. 3 písm. b) 2., 3., 4. poskytuje záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a pracovné uplatnenie,
  • § 47 ods. 3 písm. c) 1., 4., a 5. poskytuje psychoterapiu, vzdelávanie a prípravu na povolanie a psychologickú starostlivosť,
  • § 47 ods. 3 písm. d) 1. a 2. Poskytuje bývanie a stravovanie,
  • § 63 resocializačné stredisko – na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov drogových závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredíIV. Spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb.

1. Nezisková organizácia zverejňuje podmienky poskytovania jednotlivých druhov služieb:
a) v sídle organizácie
b) na základe žiadosti ich zasiela poštou
c) na www.road-tomky.sk
d) mailom na základe dotazníka z webovej stránky
e) v sídlach CPLZD


V. Orgány neziskovej organizácie vymedzenie ich pôsobnosti, počet členov, spôsob voľby a dĺžka funkčného obdobia správnej a dozornej rady

Orgánmi neziskovej organizácie sú:
a) správna rada
b) riaditeľ
c) revízor

Správna rada
1. Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ.

2. Správna rada najmä :
a) schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie (do 31. 3. príslušného roka)
b) schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení
c) rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadanie, a to najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia
d) rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie
e) podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri
f) volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat
g) volí a odvoláva členov správnej rady, ak štatút neustanovuje inak a volí, odvoláva
    revízora
h) schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku
i) rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie.

3. Správna rada má troch členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť revízor a riaditeľ.

4. Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.

5. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do desať dní od doručenia návrhu revízora alebo jednej tretiny členov správnej rady. Funkčné obdobie správnej rady je dvojročné.

6. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.

7. Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí úhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.

8. Členstvo v správnej rade zaniká:
- uplynutím funkčného obdobia
- odstúpením
- odvolaním pre stratu voliteľnosti alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady
- smrťou.

Riaditeľ

1. Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú týmto zákonom, zakladacou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

2. Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným.

3. Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
Riaditeľa volí a odvoláva správna rada.

Riaditeľa správna rada odvolá, ak
a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin
b) vykonáva činnosť uvedenú v § 27 – zákaz konkurencie
c) o to sám požiada.

Riaditeľa môže správna rada odvolať, ak
a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie, ako šesť mesiacov
b) koná v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, zakladacou listinou a štatútom
c) to navrhol revízor alebo člen správnej rady.
Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.

Revízor

1. Revízor je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie. Funkčné obdobie revízora je 2 roky.

2. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontroluje, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s osobitným predpisom a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom.

3. Revízor najmä :
a) preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade
b) kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov
c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

4. Revízor je oprávnený :
a) navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie
b) podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa
c) navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie
d) zúčastniť sa na rokovaní správnej rady s hlasom poradným
e) upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo štatútu.

5. Revízorom môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Revízor nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ.

6. Revízora volí a odvoláva správna rada.

7. Revízor je dobrovoľná a neplatená funkcia. Revízorovi patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.

8. Revízor nemôže byť :
a) člen správnej rady a riaditeľ
b) nemôže vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou neziskovej organizácie
c) nemôže sprostredkovať pre iné osoby obchody neziskovej organizácie.

VI. Čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie
 
Zo schôdzi orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková organizácia uschováva po dobu 5 rokov.
 

VII. Hospodárenie neziskovej organizácie

1. Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom a môže užívať aj majetok štátu alebo majetok územnej samosprávy v súlade s osobitnými predpismi.

2. Majetok neziskovej organizácie tvoria :
a) vklady zakladateľov
b) príjmy z vlastnej činnosti
c) príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení
d) dedičstvo
e) dary od fyzických osôb a právnických osôb.

3. Neziskovej organizácii možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce.

4. Dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych fondov môžu byť neziskovej organizácií poskytnuté na rovnaké služby len z jedného miesta, spravidla z toho, ktorého má vzťah k prevažujúcej činnosti neziskovej organizácie. Z dotácii zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce sa nemôžu uhrádzať výdavky (náklady) na správu neziskovej organizácie.

5. Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladacej listine alebo v štatúte a na úhradu výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie. Výšku výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie určí správna rada každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie.

6. Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácii dar alebo príspevok na konkrétny účel, nezisková organizácia je oprávnená ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.


VIII. Spôsob zverejnenia výročnej správy

1. Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou alebo zakladacou listinou po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 30. júna.

2. Výročná správa obsahuje :
a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia  neziskovej organizácie
b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
c) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
e) prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov
f) stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie
g) zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka
h) ďalšie údaje určené správnou radou.

3. Výročná správa sa zverejní a bude verejne prístupná v sídle neziskovej organizácie a na webovej stránke. Jeden výtlačok výročnej správy zasiela nezisková organizácia registrovému úradu do 15. júla.


IX. Spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie

1. Nezisková organizácia sa ruší :
a) dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté
b) rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie
c) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
d) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
e) ak nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 3 (preukázať splnenie podmienok upravených osobitnými predpismi)
f) ak nezašle výročnú správu registrovému úradu podľa § 34 ods. 3.

2. Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie likvidáciou alebo bez likvidácie.

3. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí.

4. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu.

5. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval.

6. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie.

7. Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností, ak tento zákon neustanovuje inak.


X. Poskytovanie informácií
Nezisková organizácia zverejní informáciu o nakladaní s majetkom v sídle organizácie a na webovej stránke príp. podľa požiadaviek.


XI. Záverečné ustanovenia
Zakladatelia rozhodli, že pre prípad ich smrti oprávnenia zakladateľa prejdú na ich zákonných dedičov.
 

V Bratislave dňa 28.2.2007
 

Posledná úprava: 15.Sep.2023 11:09:31 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk