Akreditované resocializačné centrum pre deti od 15 do 18 rokov
Ξ

Práva klientov a Deklarácia práv dieťaťa


PRÁVA KLIENTA:

  1. Všetci klienti majú rovnaké práva, vyplývajúce z fázy programu

  1. Každý klient má všetky práva bez rozlišovania podľa rasy, farby, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia, politického alebo náboženského vyznania

  1. Všetci klienti majú právo na osobnú bezpečnosť

  1. Klient nesmie byť vystavený neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu

  1. Každý klient má právo na súkromie

  1. Každý, kto sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté, má právo domáhať sa právnej ochrany v zmysle zákona 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

DEKLARÁCIA PRÁV DIEŤAŤA:

1. Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v tejto deklarácii. Na tieto práva majú nárok všetky deti bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného spoločenského postavenia, či už dieťaťa samého alebo jeho rodiny.

2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami, zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravím a normálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Pri prijímaní zákonov hlavným hľadiskom majú byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa.

3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.

4. Dieťaťu sa majú dostať výhody sociálneho zabezpečenia. Má mať právo dospievať a vyvíjať sa v zdraví, preto treba jemu a jeho matke poskytovať zvláštnu starostlivosť a ochranu vrátane primeranej starostlivosti pred narodením a po ňom. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenia sa a zdravotnícke služby.

5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť, akú vyžaduje jeho konkrétny stav.

6. Plný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa vyžaduje lásku a porozumenie. Všade, kde j to možné, má vyrastať obklopené starostlivosťou a zodpovednosťou svojich rodičov a vždy v ovzduší lásky, mravnej a hmotnej istoty.  Výnimkou mimoriadnych okolností sa dieťa nemá odlúčiť od matky. Má byť povinnosťou spoločnosti a úradov venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu a tým, ktorým sa nedostáva primeraných prostriedkov na výživu. Je žiadúce, aby štát poskytoval finančnú pomoc alebo inú - na výživu mnohopočetným rodinám.

7. Dieťa má nárok na vzdelanie, ktoré má byť bezplatné a povinné, aspoň na základnom stupni.
Má sa mu dostávať vzdelávanie, ktoré mu zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytne mu rovnaké možnosti rozvíjať svoje schopnosti a svoje názory a svoj zmysel pre mravnú a spoločenskú myseľ, aby sa mohlo stať užitočným členom spoločnosti.

8. Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje pomoc.

9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Dieťa sa nesmie zamestnávať pred dovŕšením primeraného, minimálneho veku. V nijakom prípade ho nemožno prinútiť alebo naopak mu dovoliť, aby vykonávalo prácu alebo zamestnanie, ktoré je na úkon jeho zdravia alebo vzdelávania, alebo bráni jeho telesnému, duševnému, alebo mravnému vývinu.

10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie. Dieťa sa má vychovávať v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí, aby si plne uvedomovalo, že má svoje sily a schopnosti venovať službe ostatným ľuďom.


DEKLARÁCIA PRÁV DIEŤAŤA:

1. Právo na pomoc a ochranu:
  - právo na použitie pomoci deťom - na ich ochranu zo strany rodiny i spoločnosti
  - právo na bezpečie - dieťa má právo na osobnú bezpečnosť, bezpečnosť svojho vlastníctva.

2. Právo na vývoj - týka sa vzdelania, práva na hru a prázdniny i na kultúrne aktivity

3. Právo na slobodný prejav - základom otvorenej demokracie spoločnosti je sloboda prejavu. Každý z nás si môže myslieť, čo chce a slobodne to vyjadriť.
4. Právo na spravodlivosť - máme práva, aby iní nepoznali naše súkromie bez nášho súhlasu. Ak sa tak nestane, máme právo domáhať sa spravodlivosti.

5. Právo na slobodu vyznania a náboženstva - spoločnosť vyznáva aj naše právo žiť podľa vlastného náboženského a národného presvedčenia.
6. Právo na slobodu pokojného združovania a zhromažďovania sa - sloboda pokojného združovania a zhromažďovania sa pramení z prirodzenej potreby každého človeka spájať sa s inými ľuďmi.

Posledná úprava: 15.Sep.2023 11:09:31 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk